Vedtekter

 

1. Navn.

Foreningens navn er Norske Elokseringsbedrifters Forening.
Dens sete er hos foreningens sekretær.2. Formål.
Norske Elokseringsbedrifters Forening er en sammenslutning av eloksører,
forskningslaboratorier og leverandører.
Foreningens mål er å arbeide for:

1. Nettverksbygging blant medlemsbedriftene.
2. Være et kontaktpunkt for brukere av eloksert aluminium.
3. Kursing av eloksører innen prosessteknikk og forhold som angår eloksering.
4. Å arbeide for at medlemsbedriftene følger europeisk standard (ISO 7599) innen faget.3. Ledelse.
Foreningens høyeste organ er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene ledes
foreningen av et styre bestående av leder og 4 styremedlemmer, hvorav 1 velges som sekeretær.
Disse velges av årsmøtet. Lederen og 2 av styremedlemmene
forplikter foreningen. Styrets oppgaver er å iverksette årsmøtets vedtak, ha
ansvaret for den daglige driften av foreningen, herunder innkreving av
medlemskontingenter. Styret skal sørge for at foreningens web-side er oppdatert.
Hvis styret finner det nødvendig, skal det utarbeides forslag til endringer i
vedtekter. Dette legges så frem på årsmøtet. På årsmøtene har leder
dobbeltstemme ved stemmelikhet.4. Årsmøtet.
Årsmøte holdes hvert år, og innkalles med minst 3 ukers varsel.
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, har
stemmerett og er valgbare til verv. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må
være styret i henest en uke før møtet. Ingen andre saker enn de vedtektsbestemte kan behandnde seles på årsmøtet.
Årsmøtesakene avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, regnet blant de fremmøtte
medlemsbedrifter, eller ved skriftlig fullmakt fra medlemsbedrift som er forhindret fra å møte. Hver medlemsbedrift har 1 stemme.

Årsmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning, godkjenning av innkallingen.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Saker til behandling avstemming, herunder innkommende saker.
6. Fastsettelse av medlemskontingent.
7. Budsjett.
8. Valg.
9. Avslutning.5. Ekstraordinært årsmøte.
Styret ivaretar driften av foreningen mellom årsmøtene, men kan kalle inn til
ekstraordinært årsmøte hvis en uforutsett situasjon skulle tilsi dette.6. Valg.
Valg av styremedlemmer på årsmøte foregår slik:
1. Valg av : Leder, velges for ett år.
2. - - : Styremedlem 1 og 3, velges for to år ved oddetallsår
3. - - : Styremedlem 2 og 4, velges for to år ved partallsår.
4. - - : Valg av sekretær, velges for to år ved oddetallsår.7.1 Medlemskap og kontingent.
Bedrifter som elokserer aluminium, forskingslaboratorier og underleverandører
til disse kan bli medlem i foreningen.
Årlig medlemskontingenten er som følger:
Bedrifter med likeretterkapasitet > 5000 A og leverandører ; 4.000,-
Bedrifter med likeretterkapasitet < 5000 A og forskningslab. ; 2.500,-
Faktura for medlemskontingent sendes ut til bedriftens kontaktperson pr mail i
februar/mars for angjeldende år, og har 14 dagers betalingsfrist.

 

 

7.2 Æresmedlemskap

I.    Årsmøtet i NEF kan beslutte å utnevne en eller flere personer til æresmedlem i foreningen.

      Beslutningen skal være enstemmig. II.  Tildeling av æresmedlemskap finner sted på foreningens årsmøte. III. Æresmedlemskap kan tildeles den/de som gjennom et langvarig virke og engasjement
      har gjort en særskilt innsats for å øke medlemsbedriftenes kompetanse, utadrettet virksomhet

      og/eller har nedlagt en ekstraordinær innsats for foreningen.IV.  Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent og skal ha fri adgang til alle arrangementer i foreningens regi,

       dette inkluderer overnatting og bespisning. 

      Æresmedlemskap gjelder for livstid.

 

 


Veiledende tekst:

Med langvarig virke og engasjement menes storparten av en yrkeskarriere eller
«flere tiårs» innsats. Det er derfor naturlig at æresmedlemskap tildeles
personer som er i sluttfasen av sin yrkesaktive periode. Utmerkelsen skal henge
svært høyt og det kan gå flere år mellom hver gang et æresmedlem utnevnes.

 

 

 

Æresmedlemmer:

27.02.2020: Tom Hauge

 

 


8. Inn og utmelding av foreningen.
Innmelding skjer etter kontakt med sekretær. Bedriften er medlem når
medlemskontingenten er betalt.
Utmelding må skje senest en uke før årsmøtet, men medlemskapet løper ut
kalenderåret. For sent innkommet utmelding betraktes som utmelding mottatt
påfølgende år, og medlemskontingent for dette året må betales.9. Oppløsning.
Oppløsning av foreningen må fattes av et ordinært årsmøte og med minst 2/3
flertall av de fremmøtte medlemmene. I tilfelle oppløsning, bestemmer dette
årsmøtet hvordan foreningens eiendeler og andre aktiva skal disponeres.